Electronic immunization Pre-registrationANG SUMUSUNOD AY HINDI NA KINAKAILANGANG MAG-REHISTRO RITO DAHIL SILA AY KASAMA NA SA MGA PRAYORIDAD SA ILALIM NG NATIONAL VACCINATION PROGRAM:
1. Frontline health workers at mga kawani sa mga ospital, health centers, at mga health facilities sa Tarlac City kasama ang mga Barangay Health Workers (BHWs)
2. Senior Citizens edad 60 years old pataas
3. Mga may karamdaman, kundisyong medikal o comorbidities
4. Mga indigents ayon sa opisyal na talaan ng DSWD

Reference No.:
Last Name: No special characters(! " # $ % & ' ( ) * + , - . /) - Include White space (ex. DE GUZMAN)
First Name : No special character(! " # $ % & ' ( ) * + , - . /) - Include White space (ex. JOHN SMITH) - include SUFFIX NAME (ex.JR SR III must not have (.)period) -- (JOHN SMITH JR)
Middle Name : for “no middle name” fill up text box with (.)period
Birth Date:
Mobile Number:
Gender:
Home Address:
Brgy:

Pindutin ang kahon kung kayo ay sumasang-ayon sa mga sumusunod:

1. Pinapatotoo ko na ang lahat ng impormasyong aking inilahad ay kumpleto at totoo.

2. Pinapayagan ko ang Tarlac City Government na kontakin ako at gamitin ang aking personal na impormasyon para sa pag-verify at iba pang legal na paggagamitan.

3. Nauunawaan at tanggap ko na ang aking impormasyon dito ay protektado ng RA 10173 or Data Privacy Act of 2012